Jorge Mendez Blake

Detail, Jorge Mendez Blake, Dismantling Gorostiza (Notes on Poetry. Poetic Substance) / Desmantelando a Gorostiza (Notas sobre poesia. Substancia Poetica), 2017, Acrylic on linen, 60 x 47.9 inches